ภาพและบรรยากาศจำลอง
* ข้อมูลสำคัญ กรุณากรอกให้ครบถ้วน
Add LINE เพื่อสอบถามข้อมูล
1775#69
PRIVACY POLICY
ภาพจำลองใช้ในการโฆษณาเท่านั้น | บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โครงการอยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและรังวัดแบ่งแยกที่ดินในนามเดิมคาด ว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ เดือนมิถุนายน 2565 โปรโมชั่นห้องใหญ่เป็นห้องชุดขนาด 28 ตร.ม. ราคาเริ่ม2.2ลบ.เปิดชั้นขายเพิ่มเติมชั้น19รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่สำนักง านขายประจำโครงการฯหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1775#69